Privacy statement

HMB Uitzendorganisatie BV

1. Inleiding
HMB Uitzendorganisatie BV (hierna: HMB) hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang
met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en
zelfstandigen. HMB heeft daarom dit privacy statement opgesteld. HMB behandelt en beveiligt de
aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft
HMB u inzicht hoe HMB in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

2. Wie zijn wij
Dit privacy statement geldt voor alle activiteiten van HMB Uitzendorganisatie B.V. , handelend onder
de naam HMB Uitzendbureau, gevestigd aan de Hendrik Figeeweg 1P-1, 2031 BJ te Haarlem.
HMB is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de
verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.
HMB schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. HMB blijft in deze
situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt
HMB contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy
gewaarborgd blijft.

3. Technische informatie
Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten
van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website
wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het
besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website
vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft
bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en
downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de
website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

4. Cookies
HMB maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers
onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de
gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer
worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie
herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt.
5. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?
In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:
– Als u HMB toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor
een of meer specifieke doeleinden;
– Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij
bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
– Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op HMB
rust;
– Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
– Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van
een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan HMB is
opgedragen;
– Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van
HMB of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de
fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder
wegen dan die belangen.

6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden hr-diensten zo goed mogelijk te
kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie,
personeelsmanagement, opleiding, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie.
HMB gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:
– Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
– Gewerkte uren registeren in ons salaris/uitzendprogramma.
– Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met de bemiddeling
naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden
van testresultaten.
– Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden
en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
– Een opdracht bij de opdrachtgever/inlener te kunnen vastleggen in een overeenkomst met
de opdrachtgever/inlener en de overeenkomst met de opdrachtgever/inlener te
onderhouden en na te komen.
– Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een preemployment screening.
– Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training,
opleiding en testen.
– Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne
controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
– Voor kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
– Voor het aanvragen van premiekortingen, subsidies ed.
– Als we een werknemers-, of personeels/bemiddeling relatie met u zijn aangegaan, voor
naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie,
arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en
nationale en internationale sanctiewetgeving

7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?
HMB kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en/of zakelijke
relatie bent van HMB, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf
verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.
Werkzoekende of kandidaat
– NAW gegevens en overige contactgegevens (telefoonnummers, e-mailadressen, e.d.)
– Geboortegegevens, leeftijd en geslacht
– Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring
– Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of
gedaan
– Gegevens over beschikbaarheid en verlof
– Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de
geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens
betreffende werkervaring.
– Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto)
– Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist
ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

8. Derden
HMB kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van HMB, haar opdrachtgevers,
onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens HMB diensten verlenen of
opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle
overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk
bevel of een gerechtelijk vonnis.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang,
wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen
zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?”.
Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. HMB heeft de nodige
maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden
beschermd.

9. Uw rechten
Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de
verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende
en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons
opnemen.
Inzage en/of wijzigen gegevens
U kunt ons op elk gewenst moment info@hmbuitznedorganisatie.nl dan wel per brief (postadres:
Hendrik Figeeweg 1P-1, 2031 BJ te Haarlem) verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens
wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en
welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.
Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen,
te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van
u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.
Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd, stellen wij u hiervan op de hoogte.
Wanneer er door HMB gebruik wordt gemaakt van een persoonlijke inlogmogelijkheid in een webomgeving of portal, kunt u mogelijk ook zelf uw gegevens (gedeeltelijk) aanvullen, verbeteren of
verwijderen.
Verwerking van uw gegevens beperken
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een
verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het
verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een
verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via info@hmbuitzendorganisatie.nl dan wel per brief
(postadres: Hendrik Figeeweg 1P-1, 2031 BJ te Haarlem) indienen. Wanneer wij verwerking van uw
persoonlijke gegevens beperken naar aanleiding van uw verzoek stellen wij u hiervan op de hoogte.
Recht om gegevens over te dragen
U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine
leesbare vorm op vragen via info@hmbuitzendorganisatie.nl. U bent volledig vrij deze informatie
over te dragen aan derde.
Recht om vergeten te worden
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van
verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via
info@hmbuitzendorganisatie.nl dan wel per brief (postadres: Hendrik Figeeweg 1P-1, 2031 BJ te
Haarlem) verzoeken al uw gegevens te verwijderen.
U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk
moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had
verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen
die al hebben plaatsgevonden.
Procedure, responstermijn en kosten
Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één
maand, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan
worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is
of u anders verzoekt.
Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in
rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op
inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

10. Contactpersoon gegevensbescherming
HMB heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die binnen de organisatie
toezicht houdt op de toepassing en naleving van de privacy regels. De contactgegevens van deze
persoon zijn: via e-mail naar info@hmbuitzendorganisatie.nl (t.a.v. de contactpersoon gegevens
bescherming) of via het telefoonnummer 0235421433, vraag naar onze interne contactpersoon
gegevensbescherming.

11. Beveiliging
HMB doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik.
Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.
Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerde personen hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover
gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of
opdrachten uitvoeren, is HMB met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens
optimaal beveiligen.

12. Bewaartermijn
HMB bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en
conform de wettelijke bewaartermijnen.

13. Vragen, opmerkingen en klachten
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door HMB,
dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen via info@hmbuitzendorganisatie.nl
dan wel per brief (postadres: Hendrik Figeeweg 1P-1, 2031 BJ in Haarlem). U kunt onze afdeling
administratie ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 0235421433 en e-mailadres
info@hmbuitzendorganbisatie.nl.
Indien u het niet eens bent met het gebruik van uw persoonsgegevens door HMB, kunt u eveneens
een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

14. Datalek
Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, dan verzoeken wij u dit direct te melden aan onze
functionaris gegevensbescherming via e-mail naar info@hmbuitzendorganisatie.nl of via het
telefoonnummer 023-5421433, vraag naar onze interne contactpersoon gegevensbescherming.

15. Wijzigingen
HMB BV behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van
de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot
stand te doen komen tussen HMB en een betrokkene.

16. Overige bepalingen
Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands
recht van toepassing.
Deze Privacy Statement is opgesteld door de directie van HMB Uitzendorganisatie BV.
Versie: 25-05-2018